ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Oddsium Hellas – Αγαπημένη Ομάδα»

Όροι Συμμετοχής:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ODDSIFY HELLAS AB», που εδρεύει στη

 BIRGER JARLSGATAN 114 , Σουηδία, με ΑΦΜ SE559370587301, (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) την προωθητική ενέργεια με κλήρωση «Αγαπημένη Ομάδα» (στο εξής «η Ενέργεια» ή / και «ο Διαγωνισμός»). Τον Διαγωνισμό έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό της Διοργανώτριας η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 094435032, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αριθ. ΓΕΜΗ: 1958301000 , Μιλτιάδου 13, Χαλάνδρι, τηλ. 210 68 98 300 – εφεξής η «COMMUNICATION EFFECT»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης της Σελίδας της Διοργανώτριας (https://www.facebook.com/OddsiumHellas), του Facebook (https://www.facebook.com/communitystandards) και του Instagram (https://help.instagram.com/477434105621119) ή αντίκεινται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, και κατ’ επέκταση θα αποκλείεται  η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την Κλήρωση.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τις ιστοσελίδες της, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον εξής δικτυακό τόπο: http://communicationeffect.com/

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο «Facebook» και στο «Instagram» και συγκεκριμένα μέσω των σελίδων «Oddsium Hellas» οι οποίες βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.facebook.com/OddsiumHellas και https://www.instagram.com/oddsiumhellas  (στο εξής «ο Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 21ο  έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Facebook ή/και στο Instagram, δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη («UserName») και Κωδικό Πρόσβασης (“Password”) σε οποιοδήποτε από τα δύο ή και στα δύο μέσα, οι λογαριασμοί τους είναι ενεργοί,  και σύμφωνοι με όλους τους όρους του Facebook και του Instagram, η λειτουργία τους δεν έχει ανασταλεί ή καταργηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια, οι σύζυγοι και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και οι συγγενείς των εν λόγω προσώπων α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

Γ. Διάρκεια του Διαγωνισμού

1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων όρων και θα διαρκέσει από τις 24/6/2023 και ώρα 12:00 έως τις 7/7/2023 και ώρα 23:59 (τοπική ώρα Ελλάδας). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα ούτε πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια ή / και οποιονδήποτε τρίτο. Οι συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Communication Effect για οποιοδήποτε λόγο.

2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας [www.oddsium.com]. Οι μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. 

Δ. Τρόπος Συμμετοχής

1. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook ή/και στο Instragram και να διατηρεί δημόσιο προφίλ, ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, για να κατοχυρώσει μία (1) επιτυχή συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα περιγράφονται στα posts τους Διαγωνισμού στις σελίδες της Oddsium Hellas στο Facebook (https://www.facebook.com/OddsiumHellas) και στο Instagram (https://www.instagram.com/oddsiumhellas/), δηλαδή να κατεβάσουν το app της Oddsium στην Android συσκευή τους από το link: https://oddsium.com/dl, να κάνουν εγγραφή και να αποθηκεύσουν την αγαπημένη τους ελληνική ομάδα εντός της εφαρμογής.

2. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από τη Διοργανώτρια. Ο συμμετέχων μπορεί  να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει άκυρη ή εκ των υστέρων να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή προβάλλει ανταγωνιστικά προϊόντα της Διοργανώτριας ή καταστάσεις μέθης ή ανηλίκους ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση της. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

4. Κάθε συμμετέχων που εμφανίζεται με το ίδιο Facebook ID και Instagram ID μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά σε κάθε μέσο με τα ίδια στοιχεία λογαριασμού στο Διαγωνισμό και κατ’ επέκταση, στην Κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα σε ένα μέσο, μόνο η πρώτη χρονικά εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε υποβληθείσες και θα αποκλείονται από τη διάθεση των δώρων.

5. Επίσης, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση του συμμετέχοντος.

E. Έγκυρη Συμμετοχή

1. Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν πληρούν ή δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους στο σύνολό τους ή σε περίπτωση που κάποιο από τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ψευδές.

3. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

ΣΤ. Δώρα – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών :

  1. Το Δώρο που θα διατίθενται στο Διαγωνισμό είναι 1 εισιτήριο διαρκείας για την ελληνική ομάδα της επιλογής του Νικητή. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του αδιάβλητου ηλεκτρονικού μέσου commentpicker.com, δηλαδή μέσω ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, παρουσία των εκπροσώπων της Διοργανώτριας και της COMMUNICATION EFFECT. Η εν λόγω κλήρωση θα λάβει χώρα την 3/7/2023 και ώρα 12:00 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα αποφασίσει η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής, ο οποίος και θα λάβει 1 εισιτήριο διαρκείας για την ελληνική ομάδα της επιλογής του. Θα αναδειχθούν επίσης 2 επιλαχόντες, οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα λήψης του Δώρου:

α)  εφόσον ο νικητής ή /και οι προηγούμενοι κατά σειρά κλήρωσης επιλαχόντες (εάν υπάρχουν) χάσουν το δικαίωμά τους λόγω μη έγκυρης συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης Όρου του παρόντος, ή,

β) εάν ο νικητές ή /και οι προηγούμενοι κατά σειρά κλήρωσης επιλαχόντες (εάν υπάρχουν)  δεν αποδεχθούν το Δώρο για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου και του λόγου ανωτέρας βίας)  ή αποτύχει η προσπάθεια εύρεσή τους από τη Διοργανώτρια εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων ωρών από την ενημέρωση της Διοργανώτριας σχετικά με την επιτυχία τους στο διαγωνισμό κατά τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα. Η περίοδος των είκοσι τεσσάρων ωρών (κατά περίπτωση) θα ισχύει για καθέναν από τους συμμετέχοντες.

2. Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει τους Νικητές για την ανάδειξή τους εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διεξαγωγή της Κλήρωσης μέσω Email και τηλεφώνου, τα οποία είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Facebook και στο Instagram.

Το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από το χρόνο της, κατά τα άνω, ενημέρωσής του από τη Διοργανώτρια για την ανάδειξή του ως Νικητή, κάθε Νικητής θα πρέπει να αποδεχθεί το Δώρο αποστέλλοντας μέσω email στο marketing@communicationeffect.com ή προσωπικού μηνύματος στο Facebook ή Instragram της Διοργανώτριας, αντίγραφο της ταυτότητάς του για επιβεβαίωση της ηλικίας του. Ακολούθως, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μαζί του για να λάβει όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία ταυτοπροσωπίας, τη διεύθυνση αποστολής του Δώρου, καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία για τη διάθεση του δώρου.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την COMMUNICATION EFFECT, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των ως άνω προσώπων που θα προσέλθουν για να παραλάβουν το Δώρο. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου, την ηλικία του καθώς και τη μόνιμη κατοικία του. Η απόδειξη συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων αποτελεί αναβλητική αίρεση για την παράδοση του Δώρου στους νικητές ή τους επιλαχόντες.

3. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη για οποιονδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια και η COMMUNICATION EFFECT θα δίδουν το Δώρο στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο ΣΤ.1, με αποτέλεσμα ο εν λόγω νικητής να χάσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου.

4. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικείμενα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας, απαγορεύεται, δε, η παραχώρηση ή εκχώρησή τους από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

5. Με την αποδοχή του δώρου οι νικητές δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής και ότι ουδεμία αξίωση μπορούν να εγείρουν για τον τρόπο διεξαγωγής αυτής.

6.  Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ζ. Ευθύνη

1. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω και την ειδοποίηση των νικητών, η Διοργανώτρια και η COMMUNICATION EFFECT απαλλάσσονται οιασδήποτε ευθύνης.

2. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων που περιγράφονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.  Ιδίως η Διοργανώτρια και η COMMUNICATION EFFECT δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντησή τους ή μη ανάγνωση του email ή απουσία τους.

3. Μετά την απονομή του εκάστοτε δώρου στο νικητή, η Διοργανώτρια και η COMMUNICATION EFFECT δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται  η COMMUNICATION EFFECT και η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα άνω Δώρα. Επίσης, οι προαναφερόμενες δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ιδίως για δώρα που διατίθενται από τρίτους, η ευθύνη της COMMUNICATION EFFECT και της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση των νικητών για την ανάληψη του σχετικού δώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το δώρο έχουν δώσει σ’ αυτήν. Η COMMUNICATION EFFECT και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόβλημα ήθελε ανακύψει αναφορικά με τα Δώρα, ενδεικτικά σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των Δώρων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, ή σε περίπτωση νομικού ή πραγματικού κωλύματος των Δώρων, αυτή δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας, που οφείλεται σε οιαδήποτε αιτία.  

4.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας και την ανάδειξη των νικητών, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση της προωθητικής ενέργειας για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτοδικαίως η προωθητική ενέργεια και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και της COMMUNICATION EFFECT, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή τη συμμετοχή τους σε αυτή ή την απευθείας παράδοση του Δώρου ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης.

5. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους, τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Η τροποποίηση θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την ανάρτησή της στο …………………………

6. Η Διοργανώτρια και η COMMUNICATION EFFECT δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

7.  Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η COMMUNICATION EFFECT και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα. 

8. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της COMMUNICATION EFFECT από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

10. Η COMMUNICATION EFFECT καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

11. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη COMMUNICATION EFFECT ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το Δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

12. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. H COMMUNICATION EFFECT  και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Η. Τεχνικά Μέσα

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια  δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.

Οι συμμετέχοντες ρητά συνομολογούν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και Instagram, καθώς και τους γενικούς όρους χρήσης και τις πολιτικές του και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού καθώς και τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

3. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για τη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Θ. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της Διοργανώτριας ή άλλης εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή τους.

3. Κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, τυχόν σχόλια ή αναρτήσεις δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από την Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια και την Communication Effect σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση / δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση των Δώρων (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.β του GDPR), την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεών της, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).  Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τους συμμετέχοντες: το Facebook ή Instagram ID, στοιχεία δημόσιου προφίλ Facebook και Instagram, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντος.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, αντίγραφο ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή του Δώρου του νικητή.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό.

2. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή θα τηρούνται έως ότου εξακριβωθεί η νόμιμη ηλικία του, του παραδοθεί το Δώρο και εκλείψουν και οι υποχρεώσεις της Διοργανώτριας απορρέουσες από τη φορολογική κτλ. νομοθεσία και τη νόμιμη παραγραφή αξιώσεων τρίτων σχετιζόμενων με το Διαγωνισμό.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ρητά αναφερόμενων ως άνω ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων.

4. Τα προσωπικά δεδομένα θα γνωστοποιούνται στην COMMUNICATION EFFECT και σε άλλα πρόσωπα που παρέχουν στη Διοργανώτρια υπηρεσίες αναγκαίες για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας (π.χ. ταχυμεταφορείς για την αποστολή των Δώρων, διαχειριστές/ιδιοκτήτες άλλων ιστοσελίδων ανακοίνωσης αποτελεσμάτων διαδικτυακών διαγωνισμών, φορολογικές και διοικητικές αρχές).

5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνεται στο εξής επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, μέσω e-mail, στο DPO_ABOffice@heineken.com.. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr. Αναλυτικοί όροι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπονται στον ιστότοπο της Διοργανώτριας (www.oddsium.com).

ΙΑ. Λοιποί Όροι

1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Communication Effect. Η παρούσα ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook ή το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook ή  το Instagram. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της τρέχουσας ενέργειας όπως περιεγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που το διέπουν.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα και την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Διοργανώτριας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Communication Effect ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η COMMUNICATION EFFECT δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

5. Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.

6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

7.  Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

8. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια, όπως ορίζεται κατωτέρω.

9. Οι παρόντες Όροι και ο Διαγωνισμός διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

Subscribe to our newsletter